Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. από τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

ATT64638
Διευκρινι-σεις και παραδει-γματα σχετικα- με το μα-θημα Μουσικη- Αντι-ληψη- Θεωρι-α και Αρμονι-α
ΦΕΚ 2858-28.12.2015 (απο-σπασμα)-Συ-μβολα αρμονικω-ν βαθμι-δων