Ο αριθμός εισακτέων στις σχολές της Πυροσβεστικής

Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Οι θέσεις για την Ανθυποπυραγών είναι συνολικά 40 αλλά από αυτές οι 26 θα διεκδικηθούν από υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών με το νέο σύστημα.

Στη Σχολή Πυροσβεστών ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται σε 93 και όλες θα διεκδικηθούν από υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών ενώ οι 10 εξ αυτών θα αφορούν τις τρεις ειδικές κατηγορίες.

Σχολή Ανθυποπυραγών

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό:

α) Ποσοστό 20%, δηλαδή οκτώ (8) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α ?144), όπως έχει τροποποιηθεί, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στον . 4249/2014 (Α ?73).

β) Ποσοστό 15%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 4% , δηλαδή μια (1) θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ ? και στ ? της παραγράφου Β ? της υπ? αριθ. Φ.253.1/69267/Α/22-4-2016 Απόφασης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ? αριθ. Φ253.1/44654/Α5/15?3?2016 υπουργικής απόφασης:

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016?2017» (Β ?685) θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ ? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, με το παλαιό σύστημα (ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).

Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ?τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (Χ?ΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον συνολικό αριθμό θέσεων πυροσβεστών, υπαρχιπυροσβεστών, αρχιπυροσβεστών και πυρονόμων που θα συμμετάσχουν το σχολικό έτος 2015?2016 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193?Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50?Α ?) (νέο σύστημα εισαγωγής).

γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή είκοσι έξι (26) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ? ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ . 44/2016 (Α ?68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ?ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ?68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1 στ (Γ ?ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ . 44/2016 (Α ?68).

α) Με σειρά επιτυχίας: 23

β) Α ? ειδικής κατηγορίας: 1

γ) Β ? ειδικής κατηγορίας: 1

δ) Γ ?ειδικής κατηγορίας: 1

ΣΥΝΟΛΟ: 26

Πυροσβεστών

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε ενενήντα τρεις (93).

Α) Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ? τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:

α) Με σειρά επιτυχίας: 83

β) Α ? ειδικής κατηγορίας: 3

γ) Β ? ειδικής κατηγορίας: 5

δ) Γ ?ειδικής κατηγορίας: 2

ΣΥΝΟΛΟ: 93

Θέσεις ανθυποπυραγών

Θέσεις πυροσβεστών

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.