Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (Β΄ 1186) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50).

2. Την περ α. της παρ. 2Α του άρθρου 16 ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.

3 του άρθρου 44 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118). 3. Tις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 1 του πδ. 68/2014 (Α΄ 110)

4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ? αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

7. Την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (Β΄ 1186) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

8. Την με αρ. 57/18-11-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9. Το με αρ. πρωτ. 553/27-11-2015 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (Β΄ 1186) Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 τροποποιείται στο ακόλουθο σημείο:

Κειμ.43 Μετάφραση και Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις) το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Κειμ.43 Μετάφραση και Συντακτικό κειμένου 43

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.