Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα.

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ2647/Β΄) Υ.Α. που αφορά στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με αυτή την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται σχετικά θέματα και διαδικασίες  για το νέο σύστημα εισαγωγής, που αναφέρουμε συνοπτικά, ως ακολούθως. Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι  για το παλιό σύστημα εφαρμόζονται οι μέχρι πέρυσι διαδικασίες.

Συνοπτική κατ΄άρθρο παρουσίαση της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης.

Με το άρθρο 1 καθορίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα, πρέπει να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση σε Γενικό Λύκειο το μήνα Φεβρουάριο, δηλώνοντας την ομάδα προσανατολισμού τους, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα κλπ. Τα ίδια ισχύουν και για μαθητές ή αποφοίτους ξένων σχολείων.

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το παλιό σύστημα, πρέπει και αυτοί να υποβάλουν ανάλογη Αίτηση-Δήλωση σε Γενικό Λύκειο το μήνα Φεβρουάριο.

Με το άρθρο 2 καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων για τμήματα που απαιτούν εξέταση σε 1 ή 2 ειδικά μαθήματα και ο συντελεστής για το βαθμό της επίδοσης των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ, συντελεστές που είναι ίδιοι και στο παλιό σύστημα.

Με το άρθρο 3 καθορίζεται για το νέο σύστημα ο τρόπος υπολογισμού μορίων, ο οποίος βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων. Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:

[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ]  x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,

όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου

και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:

[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ]  x  100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,

όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου

και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

Για όσους αποφοίτους εξεταστούν με το παλιό σύστημα, εξακολουθεί να ισχύει ο παλιός τρόπος υπολογισμού μορίων.

Το άρθρο 4 προβλέπει ότι δικαιούχοι υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου είναι όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα. Οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν 1 ή 2 επιστημονικά πεδία, στα οποία έχουν πρόσβαση ανάλογα με τα 4 ή 5 μαθήματα που θα έχουν εξεταστεί. Τα ίδια ορίζονται και για τους υποψηφίους με τα Εσπερινά ΓΕΛ, με την επιφύλαξη της πλήρους διετούς φοίτησης ή των εξαιρέσεων αυτής.

Για όσους αποφοίτους συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του παλιού συστήματος ή διεκδικήσουν το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι και πέρυσι.

Με το άρθρο 5 καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, όπως η ηλεκτρονική του υποβολή, η επιλογή τμημάτων που είναι κοινά σε δύο πεδία, η επιλογή του ενός ή των δύο πεδίων, οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους των Εσπερινών ΓΕΛ και των ξένων σχολείων.

Για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα, δεν αλλάζει κάτι από τα ως πέρυσι ισχύοντα.

Το άρθρο 6 ορίζει ότι σε όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα, δίνεται βεβαίωση συμμετοχής με την πλήρη ταυτότητα του υποψηφίου και της συμμετοχής του.

 Για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα, θα εκδοθεί Βεβαίωση Πρόσβασης.

Με το άρθρο 7 καθορίζονται οι κύριες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων, που είναι η κατοχή απολυτηρίου, η οριστική υποβολή μηχανογραφικού και επιπλέον προϋποθέσεις για ορισμένες σχολές και τμήματα (πχ. ΤΕΦΑΑ κλπ.). Επίσης περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και οι περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων.

Με το άρθρο 8 καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες για την έκδοση, κύρωση και γνωστοποίηση-αποστολή των αποτελεσμάτων, την εγγραφή των επιτυχόντων και την επίδειξη των αποκομμάτων των τετραδίων για το νέο σύστημα, στο ίδιο πλαίσιο περίπου με το παλιό σύστημα.

Για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες και στην κατάλληλη χρονική περίοδο θα εκδίδονται αναλυτικές εγκύκλιοι.

Συνημμένη : Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ2647/Β΄) Υ.Α.

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Για τη διαβίβαση υπουργικής απόφασης, πατήστε εδώ.

Για την υπουργική απόφαση, πατήστε εδώ.